ابعاد مدرسه حكمت از نظر ماهيت و رفتار

اگر بخواهیم ابعاد رویکرد مدرسه حکمت را از نظر ماهیت برنامه درسی و رفتارهای محوری مورد انتظار از بچه ها در چند دسته تقسیم کنیم، شش بعد اصلی، یک بعد ابزاری و یک بعد غائی در اینجا قابل اشاره خواهد بود.