بسته های آموزشی حکمت

 

 

بسته های آموزشی در مکتب یک رویکرد تحولی تعلیم و تربیت

یکی از مهمترین دغدغه های هر مدرسه تحولی، محتوای آموزشی مناسب برای مربیان، کادر مدرسه و نیز سازوکارهای سازمانی و سیستمی برای فعالیتهای یک مدرسه تحول یافته است. و این گوهری کمیاب در میدان تحول تعلیم و تربیت است. هر مدرسه که قصد قدم برداشتن در مسیر تحول را دارد، به صورت جدی نیازمند محتوی و سازوکارهای آموزشی مناسب است.

یکی از اقدامات انجام شده در رویکرد حکمت، تهیه بسته های آموزشی مربیان و سیستمی است که مدارس بر اساس آن بتوانند، با پشتوانه بهتری در مسیر تحول قدم برداشته، و با سهولت بیشتری رویکرد مدرسه ای حکمت را محقق کنند.

این بسته های آموزشی شامل:

  • موضوعات تربیت مربیان، در قالب یک نقشه آموزشی (حدود 300 بسته برای 15 الی 30 سال آموزش پیش و ضمن خدمت تمام عمر در یک دوره آموزش مجازی و نیمه مجازی، و به جرات در حال حاضر غنی ترین بسته های آموزشی مربیان در کشور است).
  • بسته های سیستمی، که معماری الگوی مدرسه ای و سازوکارهای عملیاتی و سازمانی مدرسه را به صورت یک نظام یکپارچه منسجم، در بر دارد (10 بسته اصلی و 400 بسته فرعی).

با توجه به حجم بسته ها، امکان دانلود از طریق اینترنت وجود ندارد. برای دریافت بسته ها با ما تماس بگیرید.