تماس با ما

دفتر موسسه: بابلسر – خیابان شهید محبوبی – محبوبی ۱۳ – نبش کوچه شهید میرزایی ۲-۸ – پلاک ۳۰/۱ – موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات

کد پستی: 4741975338

صندوق پستی: بابلسر – 47415531

majidi.office@gmail.com

۰۱۱-۳۵۲۸۴۹۹۳