تماس با ما


دفتر موسسه: بابلسر – خیابان شهید محبوبی – محبوبی ۱۳ – نبش کوچه شهید میرزایی ۲-۸ – پلاک ۳۰/۱ – موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات

majidi.office@gmail.com

۰۱۱-۳۵۲۸۴۹۹۳