درباره ما

حمد و سپاس بيكران بر خداوند يكتا و آفريننده جهان.‌ تحولي كه به ‌تدريج و هوشمندانه در حال شكل‌گيري در نظام آموزشي است، بسيار عميق‌تر از آن است كه تصور مي‌شود. نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلي و ابزاري متفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوي خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از سيستمهاي رايانه‌اي و فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) توسط فراگيران و كلاسهاي مجازي و نظاير آن محدود نمي‌شود. بلكه مفاهيمي چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، كار، كلاس، تحصيل و نظاير آن، نسبت به معناي امروزي آنها دچار تحول خواهند شد.

طي پژوهشي كه با عنايت خداوند متعال از سال 1376 آغاز، و با ياري او ادامه يافت،‌ تلاشي براي تبيين نظام آموزشي در حال شكل‌گيري انجام گرديد. مهمترين ابعاد نتايج اين تلاش و پژوهش چند ساله، در قالب ديدي يكپارچه و خلاصه، در كتاب “نظام برتر، آينده آموزش و آموزش آينده”  ارائه شده است. ساير نتايج اين پژوهش نيز در مقالات متعددي منتشر و در حال انتشار است. همچنين طراحي و مدل سازي سازوكارهاي معماري نظام آموزشي مطلوب، توسط ارائه كننده همين طرح از سال 1385 در حال انجام است؛ كه نتايج آن در چند مرحله ارائه گرديده است. از سوي ديگر فعاليت طراحي و ايجاد برخي از بسترهاي مبتني بر فاوا، كه نقش كليدي را در توسعه نظامها ايفا مي كنند، در حال انجام است (مجموعه فعاليتهاي مذكور و نتايج آن از طريق سايت موسسه قابل دسترسي است. تذكر اين نكته ضروري است كه موسسه در انجام چند طرح ملي در حوزه طراحي و تحول نظامهاي كلان داراي تجربيات موثري است؛ كه شايستگي ويژه اين موسسه را در انجام اين طرح تبيين مي‌كند).

تلاش ما بر آن است كه عملا، تحقق اين نظام را در بستر يك طرح عملياتي، در قالب يك مجموعه آموزشي مبتني بر فاوا، و متناسب با نيازمنديهاي جامعه اطلاعاتي ارائه نمائيم. هدف از اين طرح،‌ ايجاد يك مجموعه آموزشي در مقاطع ابتدائي تا متوسطه،‌ با مجموعه هاي پشتيبان آن است، به نحوي كه سازوكارهاي برنامه درسي مناسب در نظام آموزشي مطلوب براي جامعه اطلاعاتي را به نحو مناسب به كار گرفته، و بستري را ايجاد نمايد تا رفتارهاي يك برنامه درسي مطلوب در نظام آموزشي آينده،‌ به عنوان يك مدل در آن قابل مشاهده و تحليل باشد.

بر اساس پشتوانه­هاي نظري و عملي به دست آمده از اين فعاليت چندين ساله، پس از اجرای يک نمونه محدود در سال 1386 و با توجه به نتايج قابل توجه آن، «مدرسه حکمت» به عنوان پایلوتی از این طرح تا سال تحصیلی 96-1395 فعالیت داشته است.

درباره ما – موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات