نقشه آموزشی مربیان و کادر حکمت

بسم الله الرحمن الرحیم

رویکرد مدرسه ای حکمت

نقشه آموزشی مربیان و کادر

تنظیم کنندگان: اردوان مجیدی؛ معصومه ایران نژاد، سعید یغموری، رضا درخشان، عباس قاسم پور

ویرایش: ۱ اسفند

نقشه آموزشی کادر آموزشی                                    نقشه آموزشی کادر ستاد و مدیریت

راهنما

(دریافت فایل نقشه)

یکی از مهمترین دغدغه های متولیان و کادر مدرسه، آن است که کادر آموزشی و ستادی مدرسه، آموزشهای لازم را به صورت مناسب و کم هزینه دریافت کنند. بسته های آموزشی کادر و مربیان مدرسه در رویکرد مدرسه ای حکمت، چنین امکانی را برای مدارس به صورت مناسب فراهم می آورد.

اما با مواجهه با این بسته ها، مربیان و کادر مدرسه با یک حقیقت مهم مواجه می شوند:

“موضوعات بسیار زیادی است که مربیان و کادر مدرسه برای فعالیت مناسب در مدرسه باید فراگیرند”.

این از سو اهمیت موضوع را نشان می دهد. اما در سوی دیگر این سئوال در ذهن کادر و مربیان عزیز شکل می گیرد که در بین این همه متون آموزشی، کدامیک برای او اولویت دارد و از کجا باید شروع کند و چه مسیری را دنبال کند؟

برای پاسخ به این سئوال و کمک به متولیان، برنامه ریزان، مربیان و کادرستادی مدرسه، نقشه آموزشی مشخصی برای آموزش مربیان و کادر ستادی تعریف شده است. این نقشه نشان می دهد هر مربی یا کادر ستادی، در ابتدای کار باید از کجا و مطالعه چه بسته ای شروع کند، و سیر آموزشی خود را چگونه باید دنبال کند.

این سیر آموزشی در قالب دو نقشه آموزشی فوق تبیین شده است.

این دو نقشه نشان می دهد، هر کادر آموزشی (شامل مربیان، معلمین، مدیران، مربیان پرورشی، مسئولین آزمایشگاه و کارگاه و سایر معلمین نظیر معلمین غرفه ها و هنر و ورزش و …) و کادر ستادی (شامل کادر خدمات، مسئولین امور دفتری، مسئولین امور اجرائی، مدیر، مدیران عامل مدرسه و ….) چه مسیر کلی را باید طی کنند، چه بسته های آموزشی را باید مطالعه کنند، و در چه بازدیدها، کارگاهها، کارورزی ها و فعالیتهائی باید شرکت کنند، و مدارج سطح تخصصی آنها چگونه ارتقاء پیدا می کند

.

البته این دو نقشه کلی مسیر عمومی است. هر یک از کادر مدرسه با توجه به حوزه و سطح فعالیت خود، به بخشی از این مفاد آموزشی نیاز دارد.

برای اینکه مشخص شود هر یک از کادر نیاز به کدامیک از بسته های آموزشی را در چه زمانی دارد، و برای راهنمائی و هدایت یادگیری او، لازم است در مدرسه، یک سرمربی، فعالیت آموزشی تمام کادر مدرسه را مورد نظارت و هدایت قرار دهد، و کادر مدرسه زیر نظر او، مسیر آموزشی اولیه و ضمن خدمت خود را دنبال کنند.

نکته قابل توجه آن است که حتی کادر خدماتی مدرسه نیز برای فعالیت در محیط مدرسه، نیاز به آموزشهای لازم دارند.

در این نقشه ها، بسته های آموزشی، کارگاههای لازم، بازدیدها، کارورزی ها، کلاس ها، فعالیتهای مستمر، پروژه ها، و سایر فعالیتهائی که کادر برای یادگیری نیاز دارند، تعریف شده است.

هر یک از کادر مدرسه در سطوح مختلفی سطح بندی می شوند. سطح ابتدائی “ورود”، و سطح انتهائی “کادر خبره” است. البته معیارها و سازوکارهای ارزیابی و تربیت کادر مدرسه که جزو بسته های سیستمی ارائه شده در همین سایت است، اطلاعات کاملتری در این زمینه در بر دارد.