مدرسه با الگوي منتشر شونده

توسعه طرح از طريق اعطاي نشان حكمت

اما مدرسه حكمت تنها يك مدرسه كه در شهرستان كوچك بابلسر، رويكرد آموزشي متفاوتي را اتخاذ كرده نبوده، و رسالت آن تنها بهبود آموزش براي جمع كوچك دانش‌آموزان آن نيست. هدف مدرسه حكمت، به عنوان پروژه پايلوت از طرح معماري نظام آموزشي كشور، تحول نظام آموزشي كشور است.

قبل از طرح هر نكته ديگر، پرهيز از دو برداشت بايد مورد نظر قرار گيرد. پايلوت بودن مدرسه حكمت براي نظام آموزشي كشور، اولا به آن معنا نيست كه برنامه درسي و مديريت آموزشي و آموزشگاهي‌اي كه در مدرسه حكمت اجرا شده است، همه آن چيزي است كه در معماري نظام آموزش كشور ترسيم شده است. معماري نظام آموزشي كشور، داراي ابعاد متعدد ديگري است كه اصولا در سطح يك مدرسه قابل مشاهده و اجرا نيست. از جمله اين موارد مي‌توان به قوانين تعليم و تربيت، تربيت معلم، سازوكارهاي منابع انساني، مدرك تحصيلي و نظاير آن اشاره نمود.

ثانيا اين به آن معنا هم نيست كه الگوي مطلوب براي تمام مدارس كشور، همين الگوئي است كه در مدرسه حكمت اجرا شده؛ و تمام مدارس كشور در حالت مطلوب بايد همين الگو را اجرا نمايند. در معماري طراحي شده نظام آموزشي كشور، اصولا تجويز الگوي واحد براي همه مدارس (آنچنانكه در حال حاضر در كشور اتفاق مي‌افتد) روش درستي نيست. بلكه بايد چندين الگوي مختلف براي مدارس كشور وجود داشته، كه هر يك سازوكارها، روشها، كتابهاي درسي و حتي اهداف آموزشي متفاوتي را دنبال مي‌كند. هر خانواده بايد مختار باشد كه فرزند خود را به كداميك از مدارس، با كدام الگوي تحصيلي، بفرستد. و البته بايد سازوكاري براي هماهنگي بين الگوهاي مختلف و نظارت بر آنها وجود داشته باشد؛ كه اين موضوع در معماري مذكور پيش‌بيني شده است. بلكه مدرسه حكمت تنها يك الگوي مطلوب است، كه البته در طيف وسيعي از مدارس كشور قابل اجرا است. اين مدرسه مي‌خواهد نشان دهد كه مي‌توان الگوهاي ديگري بجز الگوي متداول مدارس موجود را با كيفيت، كارائي و اثر بخشي بسيار بيشتر ايجاد نمود.

حال بايد ديد كه مدرسه حكمت، چگونه مي‌خواهد در طيف وسيعي از مدارس كشور منتشر شده، و از اين طريق بر تحول نظام آموزشي اثر گذاري نمايد.

موسسه مطالعات راهبردي فناوري اطلاعات و ستاد مجتمع آموزشي حكمت، با تبيين نظريه تعليم و تربيت اسلامي در جامعه اطلاعاتي، بستر معرفت شناسي و نظري را براي طراحي و اجراي سازوكار آموزشي فراهم مي‌آورد. مبتني بر اين نظريه، معماري برنامه درسي طراحي شده است؛ كه سازوكارها و مولفه‌هاي رويكرد آموزشي را در يك مدل عملياتي مشخص مي‌سازد. و بر اساس اين معماري، بسترهاي فني براي شكل‌گيري عملياتي مدرسه حكمت، از رويه‌ها و مقررات و سيستم اجرائي مدرسه گرفته تا نرم‌افزارهاي مديريت آموزشي، و نيز محتواي آموزشي، فراهم و ايجاد شده است.

به عنوان اولين گام، دبستان پسرانه حكمت، و به عنوان گام بعدي، دبستان دخترانه، و راهنمائي پسرانه و دخترانه، و به عنوان گام بعدي دبيرستان پسرانه و دخترانه، در توسعه مجتمع آموزشي پيش بيني شده، كه به خواست، و ياري خداوند متعال انجام شده و مي‌شود.

اما مسئله اساسي، انتشار سازوكار مدرسه حكمت، به بيرون از محدوده مدارس 6 گانه مذكور است. اين مهم از طريق سازوكار نشان حكمت انجام مي‌شود. طبق اين سازوكار، مدارس ديگر موجود در كشور، براي تبديل شدن به يك مدرسه حكمت ياري مي‌شوند. در اين مسير، تمهيدات لازم در مدرسه داوطلب ايجاد مي‌شود. كادر ‌آموزشي مدرسه مورد آموزش و ارتقاء توان قرار مي‌گيرد، ‌سيستم اجرائي و آموزشي مدرسه ارتقاء مي‌يابد، بسترهاي محيطي آن تغيير مي‌كند، برنامه درسي آن بهبود يافته، و در نهايت كل فعاليتهاي مدرسه با رويكرد آموزشي و سازماني مدرسه حكمت انجام مي‌شود. پس از رخ دادن اين تغييرات، و انجام مميزي و سنجش تغييرات و مطلوبيت آن، نشان حكمت به مدرسه مذكور داده مي‌شود. نكته مهم آن است كه يك مدرسه مي‌تواند سطوح مختلفي از تغيير را مطابق رويكرد حكمت اجرا نمود، و بر اساس آن نيز سطوح مختلفي از نشان حكمت را دريافت نمايد. با توجه به وسعت انتشار پيش‌بيني شده براي الگوي مدرسه حكمت، مراكز آموزش، مميزي و پشتيباني از نشان حكمت در سراسر كشور ايجاد مي‌شود.

 

ابعاد برتري مدرسه حكمت در تجلي يكپارچه

در نهايت مدرسه حكمت را نه تنها از هر يك از منظرهاي سيزده‌گانه مذكور، مي‌توان مدرسه‌اي برتر نسبت به مدارس موجود محسوب نمود، بلكه تمام اين ابعاد به صورتي يكپارچه در آن تجلي يافته است. تجلي‌اي كه رسيدن ما را به تعليم و تربيت شايسته اسلامي، تمهيد مي‌كند.

و در اين راه، خواست و ياري خداوند متعال آنچه كه را در مسير گذشته رخ داده رقم زده، و آنچه را كه در آينده رخ خواهد داد رقم خواهد زد. و از او براي توفيق جلب رضاي او در اين مسير، ياري مي‌جوئيم، و او را بر تمام نيكوئي‌هايش ستايش مي‌كنيم.