مدرسه اجتماعی

ابعاد آموزش اجتماعي در برنامه درسي

در مدرسه حکمت، دانش‌آموزان هم در مورد جامعه ياد مي‌گيرند، هم براي زندگي كردن در جامعه، و هم در جمع و با جمع ياد مي‌گيرند.

 

بستر اجتماعي يادگيري

در اين مدرسه، بستري فراهم مي‌شود تا دانش‌آموزان هم در درون مدرسه، هم در تعامل مدرسه و خانواده‌شان، و هم در تعامل با كل جامعه ياد بگيرند. در اين بستر، دانش‌آموز به عنوان يك موجود تنها نيست كه براي يادگيري و فعاليت در محيط مدرسه، هيچ نيازي به يادگيري و فعاليتهاي ساير دانش‌آموزان نداشته باشد. بلكه او به حضور و فعاليت ساير دانش‌آموزان نياز دارد. علاوه بر آنكه خود او نقش موثري در اين جامعه كوچك ايفا كرده و بقيه دانش‌آموزان نيز به ايفاي نقش موثر او نياز دارند. فعاليت او در مدرسه با فعاليتهاي ساير دانش‌آموزان و خانواده‌ها و ساير حوزه‌هاي جامعه گره خورده، و هر يك براي فعاليت خود،‌ نيازمند عملكرد مناسب ساير افراد است. او به ديگران احساس نياز مي‌كند، و تعامل با آنها را به صورت موثر درك مي‌كند. در اين بستر، مربيان در بسياري از موارد به جاي ياد دادن به افراد،‌ تلاش مي‌كنند به جمع ياد دهند. اين خود افراد جمع هستند كه از يكديگر ياد مي‌گيرند.

 

فرارفتارها :‌ عوامل شكل دهنده رفتارها در پهنه فرهنگ

در مدرسه حکمت‌، فرهنگ مطلوب و فرارفتارهاي مطلوب در وجود دانش‌آموزان شكل مي‌گيرد! فرارفتار چيزي است كه بصورت آگاهانه يا ناخودآگاه، به شكل با ثبات، منجر به بروز يك رفتار مشخص شود. هنجارها، عادتها، مهارتها، باورها، ايدئولوژي و قرارهاي و مقررات نانوشته، از جمله مهمترين فرارفتارها هستند.

 

رفتار با معناي افراد در جامعه در پهنه فرهنگ

قدرت ادراك دانش‌آموزان در مدرسه‌ حکمت نسبت به محيط و رفتارهاي‌شان و ديگران افزايش يافته و بروز واكنشها و رفتارهاي مناسب نسبت به آنها، در وجود آنها نهادينه مي‌شود! دانش‌آموز در تعامل با محيط خود، خود و طيف نيازمنديها، خصوصيات و رفتارهاي خود و ديگران را درك كرده، و قدرت تفكيك و طبقه‌بندي اين طيف را پيدا مي‌كند. او ياد مي‌گيرد، نسبت به هر پديده، چه رفتاري را بياد از خود بروز دهد، و شكل‌گيري اين پاسخ رفتاري در او، به صورت يك فرارفتار، تثبيت مي‌شود. و اين يادگيري و طيف رفتاري آن، چه در حوزه خودآگاه، و چه در حوزه ناخوآگاه صورت مي‌گيرد.