مدرسه شناختی

آموزش ويژه گرا، با تعمق و شناخت مطلوب از فراگير، براي رساندن فراگير به شناخت

مدرسه‌ حکمت تلاش مي‌كند تا دانش‌آموز به شناخت كافي در مورد پديده‌ها دست يابد؛ و براي تحقق اين شناخت، مدرسه نيز از او شناخت كافي دارد و برنامه درسي را متناسب با خصوصيات و استعدادها و شرايط وی تنظيم مي‌كند.

دستيابي دانش‌آموز به شناخت، مستلزم حركتي است كه آگاهانه، مبتني بر دانسته‌ها و خصوصيات او تنظيم شده باشد. بنابر اين اولين چيزي كه براي شناخت لازم است، تبيين مدلي از دانسته‌هاي دانش‌آموز است. در مدرسه حكمت، سامانه مديريت آموزشي (سما)‌ بر اساس اطلاعاتي كه از خود دانش‌آموز و مربي كسب كرده است، و نيز فعاليتهائي كه دانش‌آموز در تعامل با اين سيستم داشته است، مدلي از دانسته‌ها و خصوصيات دانش‌آموز را تبيين مي‌كند. بر اساس اين مدل، دانش‌آموز و مربي با سهولت بيشتري در مورد خلاء‌ها، و مسير آينده تصميم مي‌گيرند؛ و مسيري را انتخاب و تنظيم مي‌كنند، كه بهترين اثر را در رساندن دانش‌آموز به بصيرت و شناخت از پديده هاي مورد نظر، فراهم آورد.