محيط كاري براي يك پژوهشگر

اين دانش‌آموز پژوهشگر، از يك طرف در محيط پژوهشي خود،‌ ابزارها و تجهيزات لازم را بكار مي‌گيرد. محيط او داراي ثبات است. منابع غني و در دسترسي را در اختيار دارد. از طرف ديگر برنامه درسي مدرسه،‌ اين پژوهندگي دانش‌آموز را مورد حمايت قرار مي‌دهد. براي اين حمايت،‌ برنامه درسي به صورتي پويا، و در قالبي نزديك به يك برنامه پژوهشي،‌ سامان مي‌يابد. در طرف ديگر،‌ دانش‌آموز، همانند يك پژوهشگر در محيط كار خود، بين محيط خانه و زندگي، و محيط كار تمايز قائل شده، و كارهاي خود را اغلب در محيط كار خود انجام مي‌دهد. او تا حد زيادي در محيط كار خود آزادي داشته و با استفاده از اين آزادي نسبي، به فعاليت مي‌پردازد. در برخي از ساعتها او و ساير دانش‌آموزان و مربي، در جلسات كاري يا آموزشي شركت مي‌كنند. ضمن اينكه اين دانش‌آموز، با محيط بيروني مدرسه، به صورت مناسب داراي تعامل است؛ از محيطهاي بيروني بازديد مي‌كند؛ در فعاليتهاي محيطهاي بيروني شركت مي‌كند، و از مشورت متخصصين بيروني استفاده مي‌كند.