يادگيري در فضاي كاربرد

دانش‌آموزان، به جاي يادگرفتن موضوعات در كلاسهاي انتزاعي رياضي، علوم و فارسي، در شرايط نزديكتر به محيط واقعي، تمام موضوعات درسي را ياد مي‌گيرند. به جاي اين كلاسهاي انتزاعي، در مدرسه حكمت كلاسهائي تشكيل مي‌شود كه به محيط واقعي زندگي دانش‌آموزان نزديكي بيشتري داشته و به صورت موثري براي دانش‌آموز ملموس و قابل درك است. حكايت و حكمت، كسب و كار، سير و سفر، گردش علمي و باغباني، از جمله كلاسهاي مدرسه حكمت محسوب مي‌شوند. در عين اينكه در تمام اين كلاسها، موضوعات انتزاعي رياضيات، علوم و نظاير آن، بصورت كامل پوشش داده مي‌شود. به عبارت ديگر دانش‌آموزان در اين محيط در شرايط نزديكتري به واقعيتهاي ملموس، مسائل انتزاعي را ياد مي‌گيرند. بدين ترتيب، علاوه بر پوشش كل مطالب كتابهاي درسي، و هضم و نهادينه شدن يادگيري موضوعات آن در دانش‌آموز، طيف وسيعتري از موضوعات، گاه تا چند برابر، با زحمت كمتر، و با شوق و انگيزه يادگيري بيشتر، در فهرست يادگرفته‌هاي دانش‌آموز قرار مي‌گيرد.‌

به عنوان مثال، دانش‌آموزان، در فعاليتهاي ملموس مثل باغباني، تمام موضوعات دروس و كتابهاي رسمي خود را ياد مي‌گيرند. آنها در محيط باغچه، با مسئله رياضي محاسبه مساحت مواجه مي‌شوند. پس از درك مفهوم مساحت در محيط باغچه، و كشف كردن چگونگي محاسبه آن، تمرينات لازم را در كلاس و با كمك كتاب درسي مربوطه و ساير ابزارها و درس افزارها، انجام مي‌دهند. آنها در باغچه با موضوع گياهان آشنا شده، و اين موضوع را در كتابهاي درسي، كتابهاي علمي، فيلمهاي علمي و آموزشي، و نيز آزمايشگاه مدرسه دنبال مي‌كنند. آنها در باغچه با موضوع خداوند و آفرينش مواجه شده، و بر آن بحث و مطالعه مي‌كنند. ضمن آنكه در كار در باغچه، خصوصيات فردي زيادي، از جمله صبر، تلاش و وقت شناسي، به صورت ناخودآگاه، ارتقاء مي‌يابد. همچنين آنها از فضاي باغچه و محيط آن، براي ورود به مسائل ادبي استفاده كرده و اشعار، حكايتها و داستانهاي مرتبط را مطالعه كرده، و در انشاء به آن مي‌پردازند. به نظر مي‌رسد اين امكان وجود داشته باشد كه نيمي از كل مطالب موجود در تمام كتابهاي درسي مقطع ابتدائي، در فضاي كلاس باغباني، قابل طرح و يادگيري باشد. ضمن آنكه اين يادگيري تنها به يادگيري در محيط باغچه محدود نيست؛ و دانش‌آموز از محيط باغچه براي ورود به موضوعات انتزاعي موجود در كتابهاي درسي، به صورت ملموس و آگاهانه بهره مي‌برد.