بسم الله الرحمن الرحیم 
پنج لایه اصلی مباحث آموزشی
لایه های اصلی  دوره های مربیان و معلمین دوره های مدیران و کادر اجرائی دوره های خانواده ها
لایه مهارتها مهارتها
لایه سازوکارها سازوکارهای تعلیم و تربیت سازوکارهای مدیریت سازوکارهای مدیریت فرزندان در منزل
لایه رویکرد محوری  رویکرد محوری تعلیم و تربیت حکمت رویکرد برای خانواده ها
لایه مسائل عمومی اصول عمومی تعلیم و تربیت اصول عمومی مدیریت اصول عمومی فرزند پروری
لایه مبانی نظری  مبانی نظری
سطح مرور بسته 
مق مقدماتی برخی بسته ها لازم است تا چند بار توسط مربی یا کادر اخذ شود. در این حالت در یک دوره مربی یا کادر بسته را به صورت مقدماتی مطالعه و استفاده کرده، و در دوره بعد به صورت تکمیلی یا میانی مورد استفاده قرار می دهد.
می میانی
تک تکمیلی
انتخاب متفاوت مفاد آموزشی از فهرست کلی نقشه ها برای هر یک از مشاغل و نیز در شرایط خاص راه اندازی
دو طیف از کادر مدرسه در نقشه دوره آموزشی تفکیک شده اند: کادر آموزشی 
کادر ستادی و مدیریت
در هر یک از نقشه ها تمام مفاد آموزشی که کل کادر (آموزشی یا ستادی) نیاز دارند در نظر گرفته شده است. یک کادر مشخص آموزشی (نظیر مربی یا معلم یک درس، مشاوران و مدیران آموزشی) یا یک کادر مشخص ستادی (نظیر موسسین، مدیران، کارکنان اداری و خدماتی)، بر حسب جایگاه شغلی خود، و توانمندیهای قبلی، با نظر سرمربی خود، بسته های آموزشی، کلاس، کارگاه، کارورزی، بازدید و ... مرتبط و مناسب خود را از بین موارد مطرح شده طبق این نقشه، دریافت کرده و انجام می دهد. به عبارت دیگر تمام بسته ها، کارگاهها و.... تعریف شده در هر دوره، برای تمام کادر آموزشی یا ستادی ضروری نیست؛ و بر حسب شغل و شرایط شخص متفاوت خواهد بود. 
همچنین در شرایط راه اندازی جدید مدرسه یا تحول از مدرسه ای با رویکرد سنتی به رویکرد حکمت، بخصوص برای هسته رهبری مدرسه، نیاز به مباحثی است که ممکن است به صورت معمول در دوره های بعدی و در دستور کار مربیان و کادر کاوشگر، یا خبره قرار داشته باشد، و با توجه به شرایط ممکن است نیاز باشد تا زودتر از دورانهای مشخص شده در نقشه، این مفاد توسط کادر مذکور اتخاذ و آموزشهای آن دریافت شود.