نقشه دوره های مدیریت و کادر سطح دوره  عنوان    ورود     کادر علاقه مند (مشاهده گر درگیر)     کادر کوشا      کادر فعال      کادر کاوشگر     کادر خبره        
  کد سطح   آ     آ     و     ز     ح     ط        
  مدت تخمینی   یک هفته     دو تا چهار ماه     یک تا دو سال     سه تا شش سال     هشت تا ده سال     -        
      کد کاربسته عنوان کار بسته نوع کاربسته     کد کاربسته عنوان کار بسته نوع کاربسته     کد کاربسته عنوان کار بسته نوع کاربسته     کد کاربسته عنوان کار بسته نوع کاربسته     کد کاربسته عنوان کار بسته نوع کاربسته     کد کاربسته عنوان کار بسته نوع کاربسته        
                                                                     
  لایه دوره                                                                   
                                                                       
  لایه رویکرد محوری        آ>1-1-ع مدرسه حکمت در یک نگاه بسته عمومی
^
بسته جامع مربی علاقه مند 2-1 مدرسه حکمت، مدرسه قرآن محور و دین بنیاد عمومی
^
بسته جامع کادر علاقه مند 4-1 مدرسه حکمت،مدرسه مبتنی بر فاوا (مدرسه مبتنی بر فناوری و تحصیل در محیط غنی شده) عمومی (بسته)
^
بسته جامع کادر فعال 4-2 اصل: فن آوری یك ابزار خوب است. هر جا لازم باشد. بخصوص در غنی سازی بستر و مدیریت فرایند و عملیات  تبیین (بسته)
^
بسته جامع کادر کاوشگر 15-2 اصل: پرورش شخصیت، پرورش اسماء حسنی چکیده (بسته)
^
بسته جامع کادر خبره 30-1 نگاهی به معماری نظام آموزشی کشور بسته تخصصی                
        آ>1-1-ب مدرسه حکمت در یک نگاه بازدید 3-1 مدرسه حکمت، مدرسه تقوی عمومی 4-2 اصل: فن آوری یك ابزار خوب است. هر جا لازم باشد. بخصوص در غنی سازی بستر و مدیریت فرایند و عملیات  عمومی (بسته) 5-1 مدرسه حکمت، مدرسه جامعه اطلاعاتی عمومی (بسته) تک 7-4 فرهنگ بندگی تبیین (بسته) تک 30-2 مبانی نظری برنامه درسی حکمت بسته تخصصی                
                3-2 دوران های سه گانه تربیت تبیین   5-1 مدرسه حکمت، مدرسه جامعه اطلاعاتی عمومی (بسته) مق   6-1 مدرسه حکمت، مدرسه اجتماعی عمومی (بسته) تک   7-5 فرهنگ احترام تبیین (بسته) تک   کلاس 38-1 اصول برنامه ريزي درسي کلاس                
  لایه سازوکارها               3-3 حیا و تربیت حیا تبیین   6-1 مدرسه حکمت، مدرسه اجتماعی عمومی (بسته) مق   6-2 اصل: درهای باز مدرسه تبیین (بسته)   7-6 فرهنگ  سادگی تبیین (بسته) تک   کلاس 38-2 تاريخ آ. پ کلاس                
                8-1 مدرسه حکمت، مدرسه اکتشاف عمومی   6-2 اصل: درهای باز مدرسه چکیده (بسته)   6-3 اصل: یادگیری جمعی تبیین (بسته)   7-7 فرهنگ كار تبیین (بسته) تک   کلاس 38-3 فلسفه آ.پ کلاس                
                12-1 مدرسه حکمت، مدرسه با ارتقاء خودانگیخته عمومی   6-3 اصل: یادگیری جمعی چکیده (بسته)   6-4 اصل: رفتار اجتماعی چکیده (بسته)   7-8 فرهنگ نظم تبیین (بسته) تک   کلاس 38-4 اصول و مباني آ. پ کلاس                
  لایه مسائل عمومی               13-1 مدرسه حکمت، مدرسه عمل: درگیرشدن بچه ها در کارهای عملی مدرسه عمومی   7-2 مدرسه حکمت، مدرسه فرهنگ عمومی (بسته) مق   7-2 مدرسه حکمت، مدرسه فرهنگ عمومی (بسته) تک   7-9 فرهنگ شادابی تبیین (بسته) تک   کلاس 38-5 آ.پ تطبيقي کلاس                
                15-15 مدرسه شخصیت عمومی   8-2 کار در آزمایشگاه، انجام تدریس در آزمایش چکیده (بسته)   7-3 اصل: یادگیری به صورت شکل گیری فرهنگ چکیده (بسته)   7-10 فرهنگ استفاده از فاوا تبیین (بسته) تک   کلاس 38-6 آ. پ ابتدايي کلاس                
                16-1 مدرسه حکمت، مدرسه زندگی عمومی   8-3 کار در کارگاه، انجام تدریس در کار چکیده (بسته)   12-4 اصل: فرصت برای خود رسیده شدن، فرایند باغبانی به جای نجاری تبیین (بسته)   7-11 فرهنگ خانواده تبیین (بسته) تک   کلاس 38-7 جامعه شناسي آ. پ کلاس                
  لایه مبانی نظری                17-1 مدرسه حکمت، مدرسه استعداد و تعالی محور عمومی   8-4 میزگردهای شاگردان و مباحثه بین شاگردان (رویكرد طلبه ها) چکیده (بسته)   12-5 اصل: ارزشیابی نامحسوس، پرهیز از چماق ارزشیابی لذت سوز چکیده (بسته)   7-12 فرهنگ دانایی تبیین (بسته) تک   کلاس 38-8 نظارت راهنمايي تعليماتي کلاس                
                جلسه بازدید 12-1 مدرسه حکمت، مدرسه با ارتقاء خودانگیخته بازدید   9-1 مدرسه حکمت، مدرسه شناختی عمومی (بسته)   12-6 اصل: خودکاری چکیده (بسته)   7-13 فرهنگ دینی تبیین (بسته) تک   کلاس 38-9 آ. پ کودکان کلاس                
                13-1 مدرسه حکمت، مدرسه عمل: درگیرشدن بچه ها در کارهای عملی مدرسه بازدید   10-1 مدرسه حکمت، مدرسه سالم عمومی (بسته)   12-7 اصل رشد - عدم مقایسه چکیده (بسته)   7-14 فرهنگ شهروندی تبیین (بسته) تک   کلاس 38-10 آموزش بزرگسالان کلاس                
  لایه مهارتها و فعالیتهای عملیاتی               16-1 مدرسه حکمت، مدرسه زندگی بازدید   11-1 مدرسه حکمت، مدرسه فراگیر عمومی (بسته)   13-1 مدرسه حکمت، مدرسه عمل: درگیرشدن بچه ها در کارهای عملی مدرسه عمومی (بسته) تک   15-3 خصوصیات فردی: خود شناسی و رشد تبیین (بسته)   کلاس 38-11 مسايل آ.پ کلاس                
                          12-1 مدرسه حکمت، مدرسه با ارتقاء خودانگیخته عمومی (بسته) تک   13-3 اصل: كار - كار - كار و تلاش (هر كاری كه قابل انجام توسط دانش آموز است،‌ بر عهده آنها است) تبیین (بسته)   15-4 خصوصیات فردی: خلاقیت و ابتكار تبیین (بسته)   کلاس 38-12 بهداشت مدارس کلاس                
                          12-3 اصل: خودفراگبری چکیده (بسته)   14-2 اصل: پوشش دروس تجزیه ای در قالب ترکیبی چکیده (بسته)   15-6 عزت نفس تبیین (بسته)   کلاس 38-13 سازمان و قوانين آ.پ کلاس                
                            12-4 اصل: فرصت برای خود رسیده شدن، فرایند باغبانی به جای نجاری چکیده (بسته)   15-18 اصل: دست كم نگیر، برخورد با سبك برخورد با افراد برجسته چکیده (بسته)   15-9 خصوصیات فردی: تعامل و معاشرت تبیین (بسته)   کلاس 39-1 روش هاي آماري در علوم تربيتي کلاس                
                            13-2 اصل: یادگیری در عمل و کاربرد چکیده (بسته)   17-2 اهداف آموزشی چهارگانه تبیین (بسته)   15-10 خصوصیت فردی، اعتماد به نفس و پشتكار تبیین (بسته)   کلاس 39-2 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي کلاس                
                            13-3 اصل: كار - كار - كار و تلاش (هر كاری كه قابل انجام توسط دانش آموز است،‌ بر عهده آنها است) چکیده (بسته)   7-4 فرهنگ بندگی تبیین (بسته) مق   15-11 خصوصیات فردی: انگیزه و علاقه تبیین (بسته)   کلاس 39-4 سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي کلاس                
                            14-1 مدرسه حکمت، مدرسه ترکیب گرا عمومی (بسته)   7-5 فرهنگ احترام تبیین (بسته) مق   15-12 خصوصیات فردی: هوش و آگاهی تبیین (بسته)   کلاس 39-3 اقدام پژوهی کلاس                
                            17-1 مدرسه حکمت، مدرسه استعداد و تعالی محور عمومی (بسته)   7-6 فرهنگ  سادگی تبیین (بسته) مق   15-14 خصوصیات فردی:حسن خلق تبیین (بسته)   کارگاه 39-3 اقدام پژوهی کارگاه                
                            17-2 اهداف آموزشی چهارگانه چکیده (بسته)   7-7 فرهنگ كار تبیین (بسته) مق   15-16 خصوصیت فردی، دقت و توجه تبیین (بسته)                          
                            19-1 مدرسه تعامل با خانواده عمومی (بسته)   7-8 فرهنگ نظم تبیین (بسته) مق   22-6 اصل: شاگردی نزد استاد تبیین (بسته)                          
                            19-2 مشارکت خانواده ها در فعالیتهای مدرسه عمومی (بسته)   7-9 فرهنگ شادابی تبیین (بسته) مق   23-6 گردش علمی تبیین (بسته)                          
                            19-3 ثبت نام چکیده (بسته)   7-10 فرهنگ استفاده از فاوا تبیین (بسته) مق   25-3 مبانی و محورهای رویکرد در پیش دبستانی تبیین (بسته)                          
                            19-4 جلسه مربی با خانواده تبیین (بسته)   7-11 فرهنگ خانواده تبیین (بسته) مق   31-1 ابعاد  ارزیابی در مدرسه حکمت تبیین (بسته)                          
                            22-1 تدریس چند سطحی و ویژه گرا (هرکس به اندازه خود) چکیده (بسته)   7-12 فرهنگ دانایی تبیین (بسته) مق   31-2 ارزیابی تشخیصی تبیین (بسته)                          
                            22-2 یادگیری مساله محور چکیده (بسته)   7-13 فرهنگ دینی تبیین (بسته) مق   29-3 برنامه و مدیریت زمان تبیین (بسته)                          
                            22-3 روش پروژه محور چکیده (بسته)   7-14 فرهنگ شهروندی تبیین (بسته) مق   32-3 مستند سازی و گزارش نویسی وقایع یادگیری تبیین (بسته)                          
                            22-4 روش اکتشافی چکیده (بسته)   11-2 روند کار با شاگردان پرتوان تبیین (بسته)   32-4 مربی مستندساز تبیین (بسته)                          
                            22-6 اصل: شاگردی نزد استاد چکیده (بسته)   11-3 روند کار با شاگردان کم توان تبیین (بسته)   26-2 انگیزش در یادگیری و رویکردهای مختلف انگیزشی (رفتاری، شناختی، انسان گرایی، فرهنگی، انگیزه پیشرفت، نسبت دادن، رویکرد انتظار ضرب در ارزش) تبیین (بسته)                          
                            22-7 یادگیری از طریق بازی (بازی کردن مقدمه کارکردن و یادگیری) تبیین (بسته)   17-4 مهارت:تعامل اجتماعی، همكاری و كارگروهی تبیین (بسته)   20-2 نشان حکمت تبیین (بسته)                          
                            23-6 گردش علمی چکیده (بسته)   17-5 مهارت: مدیریت، رهبری و برنامه ریزی تبیین (بسته)   کلاس 24-4 مسايل نوجوانان و جوانان کلاس                          
                            23-7 گواهینامه ها چکیده (بسته)   22-1 تدریس چند سطحی و ویژه گرا (هرکس به اندازه خود) تبیین (بسته)   کلاس 24-5 راهنمايي تحصيلي و شغلي کلاس                          
                            23-8 غرفه ها چکیده (بسته)   23-8 غرفه ها تبیین (بسته)   کلاس 26-8 روان شناسی رشد کودکی،نوجوانی و جوانی کلاس                          
                            23-9 نمایشگاه ها (کسب و کار، دست ساخته ها) تبیین (بسته)   23-12 جشن ها تبیین (بسته)   کلاس 26-9 هوش های چندگانه کلاس                          
                            23-10 حکمت نامه تبیین (بسته)   23-20 نوشتن، یادداشت برداری، دفترنویسی، مستندسازی و بایگانی شاگردان تبیین (بسته)   کلاس 26-13 روان شناسي عمومي کلاس                          
                            23-11 وبلاگ نویسی در جام حکمت تبیین (بسته)   23-22 ارتباط با شاگرد تبیین (بسته)   کلاس 26-14 روان شناسي تربيتي کلاس                          
                            23-13 اردوهای داخل و بیرون مدرسه تبیین (بسته)   28-10 زبان انگلیسی و عربی در محیط مدرسه تبیین (بسته)   کلاس 26-15 روان شناسي شخصيت کلاس                          
                            23-14 کوهنوردی تبیین (بسته)   31-1 ابعاد  ارزیابی در مدرسه حکمت چکیده (بسته)   کلاس 26-16 روان شناسي اجتماعي در ت و ت کلاس                          
                            23-15 مسابقات امدادی تبیین (بسته)   29-1 اصل: برنامه درسی منعطف تبیین (بسته)   کلاس 37-1 مديريت عمومي اسلامی کلاس                          
                            23-16 مراسم و مناسبات ها تبیین (بسته)   29-3 برنامه و مدیریت زمان چکیده (بسته)   کلاس 37-2 مدیریت منابع انسانی کلاس                          
                            23-17 دعا و زیارات تبیین (بسته)   33-4 آموزش مستمر کارکنان (تابستان، در طول سال تحصیلی، دوره های آموزش ویژه) تبیین (بسته)   کلاس 37-3 مدیریت راهبردی کلاس                          
                            23-18 روز بدون کادر تبیین (بسته)   35-1 محیط عمومی مدرسه تبیین (بسته)   کلاس 37-4 مدیریت اقتصاد خرد در سطح بنگاههای آموزشی و بودجه  کلاس                          
                            23-19 مدیریت کارها، کارتمرین و ارجاع کار تبیین (بسته)   35-2 محیط و تجهیزات كلاس ها تبیین (بسته)   کلاس 37-5 روابط انساني در سازمان ها کلاس                          
                            23-20 نوشتن، یادداشت برداری، دفترنویسی، مستندسازی و بایگانی شاگردان چکیده (بسته)   35-3 محیط عمومی شبكه مدرسه تبیین (بسته)   کلاس 37-6 مدیریت و برنامه ریزی کسب و کار مدرسه کلاس                           
                            23-23 آزادی و انتخاب تبیین (بسته)   35-4 سیستم مدیریت آموزشی (سماح) تبیین (بسته)   کلاس 37-7 برندینگ و بازاریابی در کسب و کار مدرسه کلاس                           
                            23-28 انواع بازی های فکری و مفید با بچه ها و قفسه بازی ها در مدرسه تبیین (بسته)   35-5 محیط باغ و فضای عمومی بیرونی تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 24-4 مسايل نوجوانان و جوانان کارگاه                          
                            23-31 اصل: اعتماد تبیین (بسته)   35-6 دیوارهای آموزنده و تابلوها تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 24-5 راهنمايي تحصيلي و شغلي کارگاه                          
                            25-1 ایجاد فضای باز برای درگیر كردن شاگردان پیش دبستانی تبیین (بسته)   35-7 پوسترهای آموزشی تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 20-2 نشان حکمت کارگاه                          
                            25-2 ابزارهای آموزشی پیش دبستانی و فضای استفاده شاگردان تبیین (بسته)   35-8 بسته هنر و زیبایی محیط تبیین (بسته)   کارورزی 20-2 نشان حکمت کارورزی                  
                            25-3 مبانی و محورهای رویکرد در پیش دبستانی چکیده (بسته)   35-9 تابلوهای كارآزما تبیین (بسته)   پروژه ویژه 20-2 نشان حکمت پروژه                  
                            31-3 ارزیابی توصیفی تبیین (بسته)   35-10 محیط رایانه فردی مربیان و شاگردان تبیین (بسته)                            
                            28-10 زبان انگلیسی و عربی در محیط مدرسه چکیده (بسته)   35-11 دایركتوری ها و محیط الكترونیكی مدرسه تبیین (بسته)                            
                            34-1 صبحگاه تبیین (بسته)   24-1 مربی در نقش مشاور و پژوهشگر یاور در مشکلات شاگردان تبیین (بسته)                            
                            34-2 برگزاری نماز جماعت و شركت در نماز جمعه تبیین (بسته)   24-2 روال عمومی مشاوره ها تبیین (بسته)                            
                            34-3 هویت مدرسه ای شاگردان و مربیان تبیین (بسته)   26-4 تشویق و تنبیه تبیین (بسته)                            
                            34-4 سرود مدرسه حکمت تبیین (بسته)   26-8 روان شناسی رشد کودکی،نوجوانی و جوانی چکیده (بسته)                            
                            34-5 برچسب های نام شاگردان تبیین (بسته)   26-9 هوش های چندگانه تبیین (بسته)                            
                            34-6 تجهیزات فردی شاگرد تبیین (بسته)   4-3 مهارت های هفتگانه رایانه (ICDL)-آموزش (Word, Excel, Powerpoint) Office تبیین (بسته) تک                            
                            34-7 آرمانها و سوگندنامه ها تبیین (بسته)   21-2 مروری بر جنگ نرم تبیین (بسته)                            
                            34-8 مدیریت استفاده از بوفه تبیین (بسته)   کلاس 24-3 مقدمات مشاوره و راهنمايي کلاس                             
                            34-9 مدیریت صرف نهار در مدرسه تبیین (بسته)   کلاس 40-2 زبان انگلیسی کلاس                             
                            34-10 ظرفشویی شاگردان تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 8-4 میزگردهای شاگردان و مباحثه بین شاگردان (رویكرد طلبه ها) کارگاه                            
                            34-11 نظافت مدرسه توسط شاگردان تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 11-2 روند کار با شاگردان پرتوان کارگاه                            
                            34-12 جامعه دانش آموزی تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 11-3 روند کار با شاگردان کم توان کارگاه                            
                            34-13 سرویس رفت و آمد تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 23-19 مدیریت کارها، کارتمرین و ارجاع کار کارگاه                            
                            34-14 حضور عمومی شاگردان در فضا و محیط عمومی مدرسه تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 24-1 مربی در نقش مشاور و پژوهشگر یاور در مشکلات شاگردان کارگاه                            
                            29-1 اصل: برنامه درسی منعطف چکیده (بسته)   کارگاه مستقل 24-2 روال عمومی مشاوره ها کارگاه                            
                            29-2 برنامه ریزی مدرسه تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 24-3 مقدمات مشاوره و راهنمايي کارگاه                            
                            10-4 مدیریت بهداشت عمومی مدرسه تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 26-9 هوش های چندگانه کارگاه                            
                            32-7 سازوکارهای آموزشی چکیده (بسته)   کارگاه مستقل 26-12 مدیریت رفتاری شاگردان کارگاه                            
                            32-8 گزارش کار مربیان چکیده (بسته)   کارگاه مستقل 29-3 برنامه و مدیریت زمان کارگاه                            
                            35-4 سیستم مدیریت آموزشی (سماح) چکیده (بسته)   کارگاه مستقل 29-4 معرفت نفس و مدیریت خود کارگاه                            
                            35-10 محیط رایانه فردی مربیان و شاگردان چکیده (بسته)   کارگاه مستقل 31-2 ارزیابی تشخیصی کارگاه                            
                            35-11 دایركتوری ها و محیط الكترونیكی مدرسه چکیده (بسته)   کارگاه مستقل 31-4 ارزیابی عمومی کارگاه                            
                            35-12 برنامه ریزی و مدیریت برنامه های مدرسه و كادر و شاگردان چکیده (بسته)   کارگاه مستقل 31-5 آزمون ها کارگاه                            
                            4-3 مهارت های هفتگانه رایانه (ICDL)-آموزش (Word, Excel, Powerpoint) Office تبیین (بسته) مق   کارگاه مستقل 31-6 دوره های آمادگی اولیه و انتهایی و سنجش ها کارگاه                            
                            4-4 آموزش نرم افزارهای ویرایش متن، عکس، صوت، فیلم و ... تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 33-1 ارزیابی کارکنان در جذب کارگاه                            
                            26-1 اصل: ایجاد انگیزه، خودانگیختگی، لذت از یادگیری، به جای ماهی دادن و یاددادن ماهی گیری چشاندن لذت ماهی، كار اصلی مربی ایجاد احساس نیاز به یادگیری و لذت از آن تبیین (بسته)   کارگاه مستقل 33-2 ارزیابی کارکنان در فعالیت کارگاه                            
                            26-2 انگیزش در یادگیری و رویکردهای مختلف انگیزشی (رفتاری، شناختی، انسان گرایی، فرهنگی، انگیزه پیشرفت، نسبت دادن، رویکرد انتظار ضرب در ارزش) چکیده (بسته)   کارگاه 35-1 محیط عمومی مدرسه کارگاه                            
                            26-4 تشویق و تنبیه چکیده (بسته)   35-2 محیط و تجهیزات كلاس ها                            
                            26-12 مدیریت رفتاری شاگردان تبیین (بسته)   35-5 محیط باغ و فضای عمومی بیرونی                            
                            18-1 مدرسه حکمت، مدرسه با سازمان خودانگیخته و تعالی یابنده عمومی (بسته)   کارگاه 35-13 سیستم مدیریت عملیاتی و رویه ها کارگاه                            
                            20-1 مدرسه منتشر شونده عمومی (بسته)   کارگاه 37-6 مدیریت و برنامه ریزی کسب و کار مدرسه کارگاه                            
                            20-3 بازدید مدارس دیگر از حکمت تبیین (بسته)   کارگاه 37-7 برندینگ و بازاریابی در کسب و کار مدرسه کارگاه                            
                            27-1 بررسی تطبیقی و آشنایی با مدارس دیگر تبیین (بسته)   جلسه بازدید 33-5 بازدید از مدارس دیگر بازدید                            
                            کلاس 40-2 زبان انگلیسی کلاس   35-1 محیط عمومی مدرسه بازدید                            
                            کارگاه 4-3 مهارت های هفتگانه رایانه (ICDL)-آموزش (Word, Excel, Powerpoint) Office کارگاه   35-2 محیط و تجهیزات كلاس ها بازدید                            
                            کارگاه 40-1 تایپ (10 انگشتی) کارگاه   35-3 محیط عمومی شبكه مدرسه بازدید                            
                            کارگاه 10-4 مدیریت بهداشت عمومی مدرسه کارگاه   35-4 سیستم مدیریت آموزشی (سماح) بازدید                            
                            کارگاه 10-5 مدیریت و نظارت بهداشتی شاگردان و پرونده سلامت کارگاه   35-5 محیط باغ و فضای عمومی بیرونی بازدید                            
                            کارگاه 14-1 مدرسه حکمت، مدرسه ترکیب گرا کارگاه   35-6 دیوارهای آموزنده و تابلوها بازدید                            
                            کارگاه 18-1 مدرسه حکمت، مدرسه با سازمان خودانگیخته و تعالی یابنده کارگاه   35-7 پوسترهای آموزشی بازدید                            
                            کارگاه 23-8 غرفه ها کارگاه   35-8 بسته هنر و زیبایی محیط بازدید                            
                            کارگاه 23-13 اردوهای داخل و بیرون مدرسه کارگاه   35-9 تابلوهای كارآزما بازدید                            
                            کارگاه 25-2 ابزارهای آموزشی پیش دبستانی و فضای استفاده شاگردان کارگاه   35-10 محیط رایانه فردی مربیان و شاگردان بازدید                            
                            کارگاه 26-4 تشویق و تنبیه کارگاه   35-11 دایركتوری ها و محیط الكترونیكی مدرسه بازدید                            
                            کارگاه 34-16 مدیریت عمومی کلاس درس کارگاه   35-12 برنامه ریزی و مدیریت برنامه های مدرسه و كادر و شاگردان بازدید                            
                            کارگاه 29-2 برنامه ریزی مدرسه کارگاه   35-13 سیستم مدیریت عملیاتی و رویه ها بازدید                            
                            کارگاه 31-3 ارزیابی توصیفی کارگاه   کارورزی 11-2 روند کار با شاگردان پرتوان کارورزی                            
                            کارگاه 32-8 گزارش کار مربیان کارگاه   11-3 روند کار با شاگردان کم توان کارورزی                            
                            کارگاه 35-12 برنامه ریزی و مدیریت برنامه های مدرسه و كادر و شاگردان کارگاه   14-1 مدرسه حکمت، مدرسه ترکیب گرا کارورزی                            
                            جلسه بازدید 20-3 بازدید مدارس دیگر از حکمت بازدید   فعالیت مستمر 40-2 زبان انگلیسی فعالیت مستمر                            
                            25-1 ایجاد فضای باز برای درگیر كردن شاگردان پیش دبستانی بازدید                                      
                            16-1 مدرسه حکمت، مدرسه زندگی بازدید                                      
                            12-1 مدرسه حکمت، مدرسه با ارتقاء خودانگیخته بازدید                                      
                            13-1 مدرسه حکمت، مدرسه عمل: درگیرشدن بچه ها در کارهای عملی مدرسه بازدید                                      
                            10-1 مدرسه حکمت، مدرسه سالم بازدید                                      
                            34-1 صبحگاه بازدید                                      
                            34-2 برگزاری نماز جماعت و شركت در نماز جمعه بازدید                                      
                            34-3 هویت مدرسه ای شاگردان و مربیان بازدید                                      
                            34-4 سرود مدرسه حکمت بازدید                                      
                            34-5 برچسب های نام شاگردان بازدید                                      
                            34-6 تجهیزات فردی شاگرد بازدید                                      
                            34-7 آرمانها و سوگندنامه ها بازدید                                      
                            34-8 مدیریت استفاده از بوفه بازدید                                      
                            34-9 مدیریت صرف نهار در مدرسه بازدید                                      
                            34-10 ظرفشویی شاگردان بازدید                                      
                            34-11 نظافت مدرسه توسط شاگردان بازدید                                      
                            34-12 جامعه دانش آموزی بازدید                                      
                            34-13 سرویس رفت و آمد بازدید                                      
                            34-14 حضور عمومی شاگردان در فضا و محیط عمومی مدرسه بازدید                                      
                            34-15 نظافت و نظم لوازم فردي شاگرد بازدید                                      
                            34-16 مدیریت عمومی کلاس درس بازدید                                      
                            8-2 کار در آزمایشگاه، انجام تدریس در آزمایش بازدید                                      
                            8-3 کار در کارگاه، انجام تدریس در کار بازدید                                      
                            35-10 محیط رایانه فردی مربیان و شاگردان بازدید                                      
                            35-11 دایركتوری ها و محیط الكترونیكی مدرسه بازدید                                      
                            35-12 برنامه ریزی و مدیریت برنامه های مدرسه و كادر و شاگردان بازدید                                      
                            جلسات بازدید 27-1 بررسی تطبیقی و آشنایی با مدارس دیگر بازدید                                      
                            فعالیت مستمر 40-2 زبان انگلیسی فعالیت مستمر                                      
                            فعالیت مستمر 8-4 میزگردهای شاگردان و مباحثه بین شاگردان (رویكرد طلبه ها) فعالیت مستمر                                      
                            دوره کارورزی 4-3 مهارت های هفتگانه رایانه (ICDL)-آموزش (Word, Excel, Powerpoint) Office کارورزی                                      
                            10-4 مدیریت بهداشت عمومی مدرسه کارورزی                                      
                            10-5 مدیریت و نظارت بهداشتی شاگردان و پرونده سلامت کارورزی                                      
                            23-18 روز بدون کادر کارورزی