مدرسه سالم

مدرسه حکمت، شرايط مطلوبي را براي تعليم و تربيت دانش‌آموز، در عين توجه و مراقبت از ابعاد مختلف سلامت جسمي و روحي وي، فراهم مي‌آورد. در مدرسه حكمت، برنامه درسي و سازوكار آموزش به گونه‌اي سامان مي‌يابد كه جسم او از يك سو، و روح او از سوي ديگر، در شرايط مناسبي قرار داشته، و پديده سلامت در مورد او تحقق بهتري را پيدا نمايد. ضمن اينكه آموزش و فرهنگ سازي سلامت، براي تحقق خودآگاه و ناخودآگاه رفتارهاي مناسب خود دانش‌آموز، يكي از ضرورياتي است كه سلامت جسم و روح او را تمهيد مي‌كند.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.