مدرسه شخصیت

و بیشتر از فرهنگ؛ مدرسه باید شخصیت بچه ها را شکل دهد. و مولفه های متعدد شخصیت به نحو مطلوب باید قوام یابد. برنامه درسی باید برای ارتقاء شخصیت بچه ها مشخصا برنامه داشته باشد.

چيزي كه بايد در برنامه درسي به آن پرداخته شود، ارتقاء خصوصيات فردي شاگرد است. خصوصياتي نظير خلاقيت، پشتكار، شرح صدر، جديت، ادب، اخلاق، كرامت،‌ شجاعت، استقامت، توكل، مسئوليت‌پذيري، هدفداري، دقت، سرعت، تواضع، متانت، بردباري، اراده، و رحم و رحمت، از جمله خصوصياتي هستند كه بايد بستر ارتقاء هر يك از آنها تا رسيدن به سطح مطلوب فراهم شود. در برنامه درسي مدرسه حكمت، ضمن تعريف بيش از 100 خصوصيت فردي،‌ مشخصه‌ها و ابعاد مطلوب هر يك از خصوصيتها تعريف شده، و سازوكارهاي ارتقاء و رساندن اين خصوصيات به سطح مطلوب، و معيارهاي سنجش مطلوبيت آنها، تعيين مي‌شود. سپس در جاي جاي برنامه درسي و فعاليتهاي پيش‌بيني شده در مدرسه، اين سازوكارهاي ارتقاء مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به طور مثال، خصوصيت “روداري و خجولي”،‌ در سطح تفريطي آن، “خجالتي” و در سطح افراطي آن،‌”پررو”، و در سطح متعادل آن، “رودار”  تعريف مي‌شود. براي رساندن اين خصوصيت به سطح مطلوب آن يعني “روداري”، و تنظيم آن در سطح متعادل سازوكارهاي متعددي پيش‌بيني شده كه در فعاليتهاي‌هاي مختلف در برنامه درسي پيش‌بيني و اجرا شده، و سطح آن دائما از روشهاي مختلف مورد پايش قرار مي‌گيرد.