مدرسه عمل

برنامه درسی به گونه ای است که بچه ها در مدرسه عملا درگیر کارهای واقعی می شوند و عمل کردن واقعی و مسائل مختلف آن را تجربه می کنند.

شاگردان، در فعاليتهاي ملموس مثل باغباني، تمام موضوعات دروس و كتابهاي رسمي خود را ياد مي‌گيرند. آنها در محيط باغچه، با مسئله رياضي محاسبه مساحت مواجه مي‌شوند. پس از درك مفهوم مساحت در محيط باغچه، و كشف كردن چگونگي محاسبه آن، تمرينات لازم را در كلاس و با كمك كتاب درسي مربوطه و ساير ابزارها و درس افزارها، انجام مي‌دهند. آنها در باغچه با موضوع گياهان آشنا شده، و اين موضوع را در كتابهاي درسي، كتابهاي علمي، فيلمهاي علمي و آموزشي، و نيز آزمايشگاه مدرسه دنبال مي‌كنند. آنها در باغچه با موضوع خداوند و آفرينش مواجه شده، و بر آن بحث و مطالعه مي‌كنند. ضمن آنكه در كار در باغچه، خصوصيات فردي زيادي، از جمله صبر، تلاش و وقت شناسي، به صورت ناخودآگاه، ارتقاء مي‌يابد. همچنين آنها از فضاي باغچه و محيط آن، براي ورود به مسائل ادبي استفاده كرده و اشعار، حكايتها و داستانهاي مرتبط را مطالعه كرده، و در انشاء به آن مي‌پردازند. به نظر مي‌رسد اين امكان وجود داشته باشد كه نيمي از كل مطالب موجود در تمام كتابهاي درسي مقطع ابتدائي، در فضاي كلاس باغباني، قابل طرح و يادگيري باشد. ضمن آنكه اين يادگيري تنها به يادگيري در محيط باغچه محدود نيست؛ و شاگرد از محيط باغچه براي ورود به موضوعات انتزاعي موجود در كتابهاي درسي، به صورت ملموس و آگاهانه بهره مي‌برد.

در رویکرد مدرسه ای حکمت، شاگردان با مسائل ملموس زندگي نظير تغذيه آشنا مي‌شوند. حكايتها و داستانها، و قصه‌ خواني، قصه‌گوئي و قصه ‌نويسي،  فضاي وسيعي از تخيل، ادبيات، هنر، علوم، حكمت، معرفت، دين و حتي رياضي را براي شاگرد فراهم مي‌كند! آزمايش كردن به عنوان يكي از معمولترين فعاليتها و برنامه درسي است، و شاگرد هر وقت احساس كند كه نياز به تجربه دارد، آزمايش مي‌كند. شاگردان در اين مدرسه، طراحي كردن، برنامه‌ريزي كردن، ساختن و سامان دادن را ياد مي‌گيرند و تجربه مي‌كنند.

شاگردان، در طبيعت، صنعت، و اجتماع، چيزهاي زيادي را ياد مي‌گيرند. گردشهاي علمي،‌ به عنوان يكي از مهمترين برنامه‌هاي مدرسه حكمت قرار دارد. گردشهاي علمي در مدرسه حكمت، محور بسياري از فعاليتهاي كلاسي را تشكيل مي‌دهد. از يك تا دو هفته قبل از انجام يك گردش علمي، شاگردان با مشاهده فيلمهاي مرتبط، مطالعه موضوعات مرتبط، جلسات بحث و گفتگو،  و نظاير آن، براي گردش علمي مربوطه آماده مي‌شوند. آنها سپس در گردش علمي، موضوعاتي را كه قبلا براي آن آماده شده اند را در محيط واقعي دنبال، مشاهده، پرسش، نمونه‌گيري و يادداشت برداري مي‌كنند. پس از گردش علمي نيز يافته‌هاي خود را جمع‌بندي، و در جلساتي در مورد آن بحث كرده، و گزارش‌هاي متني يا تصويري از آن آماده مي‌كنند.

شاگردان در اين مدرسه، در محيط واقعي، واقعيتهاي محيط خود را درك مي‌كنند، و با مسائل واقعي آشنا مي‌شوند. آنها با عمل یاد می گیرند و برای عمل کردن یاد می گیرند.