مدرسه فرهنگ

برنامه درسی باید بتواند زمینه های تحول فرهنگ شاگردان را فراهم آورده و ارتقاء فرهنگی را رقم بزند. مسئله مدرسه فقط آن نیست که بچه ها چند موضوع دانشی را یادگرفته و در هنگام ارزیابی در مدرسه پس بدهند. بلکه باید در بچه ها فرهنگ مناسب شکل گیرد.

نه تنها دانش، مهارتها و خصوصيات فردي افراد بايد ارتقاء يابد، بلكه فرهنگ مطلوب نيز بايد در وجود شاگرد نهادينه شود. مولفه‌هاي مختلفي در شكل‌گيري فرهنگ مطلوب، در اين نهادينه سازي شكل مي‌گيرد. فرهنگ تقيد به كار، مراقبه و خود سنجي، احترام به بزرگترها، دعا، مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي، مسواك زدن، بهداشت فردي، يادداشت برداري و گزارش نويسي، بي‌تكلف بودن و ساده بودن، نماز جماعت اول وقت، كمك به همديگر در انجام كارها،‌ خواندن قرآن، استفاده مناسب از ابزارها، نگهداري لوازم و تجهيزات فردي و عمومي، از مهمترين مولفه‌هاي فرهنگ محسوب مي‌شوند؛ كه سازوكارهاي مشخصي در برنامه درسي مدرسه براي ارتقاء آنها پيش بيني شده است.