مدرسه فناوری

شش بعد مختلف مورد نظر، برای تحقق در شرایط کنونی نیاز به بعد دیگری دارند که به صورت ابزار برای هر شش بعد مورد استفاده قرار گیرد. برنامه درسی باید در بستر فناوری و بخصوص فناوری اطلاعات، تحقق شش بعد فوق را سازماندهی کند.

فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يك توانمند كننده موثر، در مدرسه حكمت بكار گرفته مي‌شود. هم مربيان، هم شاگردان و هم كادر اجرائي مدرسه، از اين فناوري بهره مي‌گيرند. كلاسها به تجهيزات رايانه‌اي مجهز است،‌ و مربي در برنامه‌ريزي و ارائه دروس، از آن استفاده مي‌كند. تمام اهداف آموزش در سيستم رايانه‌اي مديريت آموزشي تعريف است،‌ و طرح درسها بر اساس آن، در نرم‌افزارهاي مربوطه سامان مي‌يابند. تدوين طرح درس و آماده سازي دروس، توسط مربي در محيط رايانه انجام مي‌شود. سپس در ارائه درس در كلاس، رايانه و تجهيزاتي نظير پروژكتور و تخته ديجيتالي، كارائي و كيفيت ارائه درس را افزايش مي‌دهد.

هر يك از شاگردان نيز به تجهيزات رايانه‌اي مجهزند، و از آن در فرايند يادگيري استفاده مي‌كنند. در محيط رايانه، هم مربي و هم شاگرد به بانك غني از منابع آموزشي، شامل چند هزار ساعت فيلم آموزشي، سايتها، نرم افزارها و ساير اشكال محتواي الكترونيكي، دستيابي دارند. ضمن آنكه اين دستيابي در قالب يك سازماندهي منسجم معنا دار و طبقه بندي شده، فراهم مي‌شود. در قالب اين سازمان معنائي،‌ هم محتوي مورد سازماندهي قرار مي‌گيرد، و هم فرايند آموزشي انسجام يافته و مديريت مي‌شود.

شاگرد در تعامل با اين بستر الكترونيكي يادگيري، از نقش منفعل يادگيرنده خارج شده، و نقش پژوهنده را به صورتي جدي و عملي ايفا مي‌كند. اين بستر، امكان مديريت انفرادي يادگيري او را در قالب يك برنامه درسي ويژه گرا،‌ فراهم مي‌كند. ضمن آنكه اين بستر، امكان دسترسي كارآمد او را به محتواي غني شده، فراهم مي‌آورد. و همين امكان است كه ويژه گرائي فرايند آموزش را امكان پذير و ميسر مي‌سازد. سيستم مديريت آموزشي و سازمان معنائي قرار گرفته در آن، بصورت كارآمد در برنامه‌ريزي و اجراي فرايند آموزش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ضمن آنكه مديريت آموزش نيز از اين بستر، به صورت مفيد بهره‌مند مي‌شود. و مهمتر آنكه ارزش‌يابي تحصيلي نيز مبتني بر اين بستر صورت گرفته، و سنجش‌ها در ارزش‌يابي از مجاري خود شاگرد، مربي و خود سيستم آموزشي به صورت هوشمند، در قالب اين سيستم به صورتي يكپارچه سامان يافته، و تصويري جامع از فراگير و دانسته‌هاي او را پيش روي خود او، خانواده او، مربيان، و برنامه‌ريزان درسي قرار مي‌دهد.

در مجموع،‌ فناوري اطلاعات،‌ كيفيت و كميت يادگيري را به شدت افزايش مي‌دهد و سازوكارهاي طراحي، مديريت و اجراي فرايند يادگيري را فراهم مي‌كند.