برنامه‌ مشخص براي پرورش ابعاد مختلف

مدرسه حكمت علاوه بر آنکه دانش‌آموز را ياري مي‌كند تا دانش خود را افزايش دهد، بستر ارتقاء مهارتهاي فردي او از يك سو، و خصوصيات فردي او را نيز در سوي ديگر، به صورت هدفمند و برنامه‌ريزي شده، فراهم مي‌كند. علاوه بر آن شرايطي فراهم مي‌شود كه فرهنگ مطلوب در دانش‌آموز نهادينه شود؛ و رفتارهاي ناشي از هنجارها، عادتها و باورهاي دانش‌آموز، بصورت باثبات بهبود يابد! برنامه درسي و فعاليت آموزشي مدرسه حكمت،‌ مشخصا سازوكارهاي مشخصي را براي اين ارتقاء فراهم مي‌آورد؛ و اين ارتقاء را دائما مورد سنجش و ارزش‌يابي قرار داده، و فعاليتهاي بعدي را مبتني بر اين ارزش‌يابي تنظيم مي‌كند.