بستر اجتماعي يادگيري

در اين مدرسه، بستري فراهم مي‌شود تا دانش‌آموزان هم در درون مدرسه، هم در تعامل مدرسه و خانواده‌شان، و هم در تعامل با كل جامعه ياد بگيرند. در اين بستر، دانش‌آموز به عنوان يك موجود تنها نيست كه براي يادگيري و فعاليت در محيط مدرسه، هيچ نيازي به يادگيري و فعاليتهاي ساير دانش‌آموزان نداشته باشد. بلكه او به حضور و فعاليت ساير دانش‌آموزان نياز دارد. علاوه بر آنكه خود او نقش موثري در اين جامعه كوچك ايفا كرده و بقيه دانش‌آموزان نيز به ايفاي نقش موثر او نياز دارند. فعاليت او در مدرسه با فعاليتهاي ساير دانش‌آموزان و خانواده‌ها و ساير حوزه‌هاي جامعه گره خورده، و هر يك براي فعاليت خود،‌ نيازمند عملكرد مناسب ساير افراد است. او به ديگران احساس نياز مي‌كند، و تعامل با آنها را به صورت موثر درك مي‌كند. در اين بستر، مربيان در بسياري از موارد به جاي ياد دادن به افراد،‌ تلاش مي‌كنند به جمع ياد دهند. اين خود افراد جمع هستند كه از يكديگر ياد مي‌گيرند.