قرآن در متن برنامه درسي

اولين و مهمترين بعد و ويژگي برنامه درسي مدرسه حكمت، در مباني معرفتي آن و جريان يافتن اين مباني معرفتي در برنامه درسي قرار دارد. مدرسه حكمت يك مدرسه قرآن محور، مبتني بر تعليمات اهل بيت عليهم السلام، و دين بنياد است.

قرآن و تعليمات اهل بيت عليهم السلام نه تنها به عنوان يكي از مهمترين متون درسي مدرسه  محسوب مي‌شود، بلكه مبناي ساير  دروس نيز قرار دارد،‌ و تمام تعليم و تربيت بر اساس آن تنظيم مي‌شود! قرآن مهمترين كلاس درسي مدرسه محسوب مي‌شود؛ و بهترين وقت روزانه مدرسه در ابتداي صبح به آن اختصاص داده مي‌شود.