كلاس به عنوان محل كار دانش‌آموز

در مدرسه حكمت، محل استقرار دانش‌آموز براي مدت چند سال تحصيل در مقطع مربوطه، ثابت است. او اغلب تكاليف وفعاليتهاي آموزشي را در كلاس انجام مي‌دهد؛ به همين دليل نيازي به حمل كيف سنگين به منزل وجود ندارد. ضمن آنكه مربي نيز طي اين چند سال، در همان كلاس مستقر است. مربي و دانش‌آموز به كلاس خود احساس تعلق و وفاداري مي‌كنند؛ و براي خود نسبت به كلاس احساس هويت مي‌كنند. محل كلاس، مربي، محل نشستن، صندلي، ميز، و تجهيزات دانش‌آموز طي اين مدت ثابت است و با دستور معلم و مدرسه و همچنين رفتن به سال بالاتر تغيير نمي‌كند.

كلاس براي دانش‌آموز و مربي نظير محل كار و بخصوص نظير محل كار يك پژوهشگر است. همانطور كه يك پژوهشگر نمي‌تواند محل بي‌ثبات را تحمل كند، و نياز به محل با ثبات دارد، دانش‌آموز و مربي هم نياز به محل با ثباتي دارند.

دانش‌آموز يك پژوهشگر است كه موضوع پژوهشي او دانش، مهارت و خصوصيات مطلوب خود اوست. مربي هم يك پژوهشگر است كه موضوع پژوهشي او، دانش‌آموزان او تعليم آنها است.